1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.93 (7 رای)

صورتجلسه مجمع عمومی شرکت سندی است که تصمیمات مجمع عمومی شرکت سهامی خاص در آن ثبت خواهد شد.

اولین صورت جلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص، به صورتجلسه مجمع عمومی موسسین معروف است در صورت جلسه مجمع عمومی موسسین علا.ه بر مواردی که باید در تمام صورت جلسه ها باشد موارد زیر نیز الزاماً باید وجود داشته باشند.

  1. مراحل تصویب اساسنامه شرکت سهامی خاص باید در مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی خاص ذکر شود
  2. انتخاب بازرسان و اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص باید در مجمع عمومی شرکت سهامی خاص ذکر شود.
  3. انتخاب نماینده شرکت جهت تحویل صورتجلسات و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها
  4. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت سهامی خاص 
  5. کلیه اعضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص باید از بین سهامداران شرکت سهامی خاص انتخاب شوند؛ اما منشی جلسه را می‌توان از خارج از شرکاء انتخاب کرد.

همچنین صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سهامی خاص نیز باید شامل مواردی باشد که ذیلاً به آن اشاره خواهیم کرد

  1. اسامی تمام سهامداران شرکت سهامی خاص، باید در صورتجلسه مجمع عمومی شرکت ذکر شود و تمام سهامداران باید پایین صورتجلسه را امضا نمایند.
  2. اسامی تمام اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص باید در انتهای صورتجلسه مجمع عمومی قید شود و همه اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص ملزم به امضاء پایین صورتجلسه مجمع عمومی هستند.
  3. توجه داشته باشید که اگر 100٪ اعضای مجمع عمومی شرکت سهامی خاص در جلسه مجمع عمومی حاضر نباشند؛ لازم است آگهی دعوت مجمع عمومی صادر شود.
  4. صورتجلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص لازم است حداقل در دو نسخه تهیه شود که یک نسخه به اداره‌ی ثبت شرکتها فرستاده می‌شود و نسخه دوم در شرکت نگهداری خواهد شد.
  5. صورتجلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص باید روی سربرگ شرکت تنظیم شود و به امضاء کلیه افراد برسد.

 

برای نمونه یک صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت به صورت خام در اینجا قرار می‌گیرد تا بیشتر با ساختار صورتجلسه آشنا شوید.

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت …………………… سهامی خاص در تاریخ ………… با حضور کلیه سهامداران شرکت در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت

۱-        آقای/ خانم……………………………………………………………………………. به سمت رئیس

۲-      آقای/ خانم………………………………………………………………………………. به سمت ناظر

۳-      آقای/ خانم………………………………………………………………………………. به سمت ناظر و

۴-       آقای/ خانم……………………………………………………………………………. به سمت منشی

جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل:

۱-        تصویب اساسنامه

۲-      انتخاب اعضای هیئت مدیره

۳-      انتخاب بازرسان

۴-       انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۵-      تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان

پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد.

          أ‌-         اساسنامه شرکت در   ....... ماده و .....  تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاءشد.

       ب‌-      نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۱ – آقای/ خانم

۲ – آقای/ خانم

۳ – آقای/ خانم

       ت-      با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت

آقای/ خانم …………………………….فرزند …………………… به شماره ملی ………………………….. وبشناسنامه شماره ……………….. صادره از …………………..ساکن ………………………………………………. کد پستی ………………………  بعنوان بازرس اصلی وآقای/ خانم ……………………………. فرزند …………………… به شماره ملی ………………………….. و بشناسنامه شماره ……………….. صادره از …………………..ساکن …………………………………………کد پستی …………………. بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.

د- روزنامه کثیرالانتشار ……………………………………برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

ه- کلیه سهامداران به آقا/ خانم …………………………………..(احدی از سهامداران – عضو هیئت مدیره – وکیل رسمی ) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء

رئیس جلسه                      ناظر جلسه                            ناظر جلسه                               منشی جلسه

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین :

نام سهامداران         تعداد سهام    % تعهدی  % پرداخت شده

۱- آقای /خانم …     دارنده  ….. سهم        ۶۵       ۳۵

۲- آقای /خانم …    دارنده  ….. سهم        ۶۵       ۳۵

۳- آقای /خانم …   دارنده  ……سهم         ۶۵       ۳۵

۴- آقای /خانم …   دارنده  ……سهم         ۶۵       ۳۵

۵- آقای /خانم …   دارنده  ……سهم         ۶۵      ۳۵

محل امضاء سهامداران و بازرسان

 

تذکر ۱:  در صد تعهد و پرداخت در بند ((و)) باید بر اساس مبلغ واریز وجه انجام شود و ذکر حداقل ۶۵% تعهد و ۳۵% پرداختی حد اقل پرداخت اولیه می باشد که برای مثال ذکر شده است.

تذکر۲:اعضاء هیأت رئیسه مجمع الزاماً بایستی سهامدار شرکت باشد.(توضیحاً منشی جلسه را می توان خارج از شرکاء تعیین نمود).

بسم ا… الرحمن الرحیم

صمرتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت…………………………….سهامی خاص در تاریخ………………………..با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت

۱-        آقای/ خانم……………………………………………………………………………. به سمت رئیس

۲-      آقای/ خانم………………………………………………………………………………. به سمت ناظر

۳-      آقای/ خانم………………………………………………………………………………. به سمت ناظر و

۴-       آقای/ خانم……………………………………………………………………………. به سمت منشی

جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل:

۱-        تصویب اساسنامه

۲-      انتخاب اعضای هیئت مدیره

۳-      انتخاب بازرسان

۴-       انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۵-      تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان

پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد.

          أ‌-         اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاءشد.

       ب‌-      نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۱ – آقای/ خانم

۲ – آقای/ خانم

۳ – آقای/ خانم

       ت-      با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت

آقای/ خانم …………………………….فرزند …………………… به شماره ملی ………………………….. وبشناسنامه شماره ……………….. صادره از …………………..ساکن ………………………………………………. کد پستی ………………………  بعنوان بازرس اصلی وآقای/ خانم ……………………………. فرزند …………………… به شماره ملی ………………………….. و بشناسنامه شماره ……………….. صادره از …………………..ساکن …………………………………………کد پستی …………………. بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.

د- روزنامه کثیرالانتشار ……………………………………برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

ه- کلیه سهامداران به آقا/ خانم …………………………………..(احدی از سهامداران – عضو هیئت مدیره – وکیل رسمی ) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء

رئیس جلسه                      ناظر جلسه                            ناظر جلسه                               منشی جلسه

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین :

نام سهامداران         تعداد سهام    % تعهدی  % پرداخت شده

۱- آقای /خانم …     دارنده  ….. سهم        ۶۵       ۳۵

۲- آقای /خانم …    دارنده  ….. سهم        ۶۵       ۳۵

۳- آقای /خانم …   دارنده  ……سهم         ۶۵       ۳۵

۴- آقای /خانم …   دارنده  ……سهم         ۶۵       ۳۵

۵- آقای /خانم …   دارنده  ……سهم         ۶۵      ۳۵

محل امضاء سهامداران و بازرسان

تذکر ۱:  در صد تعهد و پرداخت در بند ((و)) باید بر اساس مبلغ واریز وجه انجام شود و ذکر حداقل ۶۵% تعهد و ۳۵% پرداختی حد اقل پرداخت اولیه می باشد که برای مثال ذکر شده است.

تذکر۲:اعضاء هیأت رئیسه مجمع الزاماً بایستی سهامدار شرکت باشد.(توضیحاً منشی جلسه را می توان خارج از شرکاء تعیین نمود).

0
0
0
s2sdefault