1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.93 (7 رای)

در قانون تجارت اختیارات هیات مدیره شرکت ها بسیار گسترده درنظر گرفته شده است و در مقابل موارد مهمی نیز به عنوان مسئولیت هيأت مدیره شرکتها مشخص شده است.

 1. طبق ماده 137 اصلاحیه قانون تجارت هیات مدیره شرکت باید حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس شرکت تسلیم نماید.
 2. طبق ماده 137 اصلاحیه قانون تجارت، هیات مدیره شرکت باید بعد از انقضای سال مالی شرکت، مجمع عمومی سالیانه شرکت را برای تصویب ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان شرکت، اقدام به دعوت اعضاء مجمع عمومی شرکت نماید.
 3. طبق ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت، هیات مدیره شرکت مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید و مادامی که اندوخته قانونی شرکت به یک دهم سرمایه شرکت نرسیده باشد، این تخصص الزامی است و بعدی از رسیدن به این نصاب اختیاری خواهد بود.
 4. از دیگر وظایف مهم هیات مدیره شرکت، دعوت فوری مجمع عمومی فوق العاده شرکت در صورت بروز زیان حداقل معادل نصف سرمایه شرکت است. طبق ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت در این جلسه در مورد انحلال شرکت یا کاهش سرمایه شرکت تصمیم خواهد گرفت. در این ماده برای ضمانت اجرایی انجام این تکلیف توسط هیات مدیره، به هر ذینفعی حق داده است که در صورت عدم انجام این تکلیف توسط هیات مدیره شرکت، راساَ تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند. 
 5. مطالبه بخش پرداخت نشده از مبلغ اسمی سهام شرکت در مهلت مقرر در قانون تجارت (از تمام یا بخشی از سهامداران شرکت که مبالغ مذکور به عهده‌ی آنان است) از دیگر وظایف هیات مدیره است. 
 6. هیأت مدیره شرکت و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانون یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی شرکت برحسب مورد منفرداَ یا مشترکاَ مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعین خواهد نمود.
  لذا مسئولیت هیات مدیره و مدیرعامل به رعایت مقررات ذیل می باشد :

همچنین در ماده 257 اصلاحیه قانون تجارت، ضمانت اجرایی جزایی حبس از یک سال تا سه سال برای ارتکاب جرایم ذیل پیش بینی شده است:

 • اگر رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت و مدیر عامل شرکت، بدون صورت دارایی و ترازنامه یا با استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
 • اگر رییس یا اعضای هیات مدیره شرکت و مدیر عامل شرکت، ترازنامه غیرواقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
 • طبق ماده 246 اصلاحیه قانون تجارت، چنانچه ضرر و زیان شرکت به میزان نصف سرمایه شرکت باشد اما هیأت مدیره شرکت تا حداکثر دو ماه قبل از پایان مقرر در قانون تجارت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت را برای تقلیل سرمایه شرکت تشکیل ندهد، به مجازات حبس دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصد هزار ریال یا به هر دو محکوم خواهند شد.  
 • در ماده 259 اصلاحیه قانون تجارت، آمده است که اگر هیأت مدیره شرکت، مجمع عمومی عادی شرکت را برای انتخاب بازرسان شرکت تشکیل ندهد یا بازرسان شرکت را به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت دعوت نکند؛ به حبس دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا هر دو مجازات می‌شوند.
 • رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت و مدیر عامل شرکت که عامداَ مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی که برای انجام وظایف بازرسان شرکت لازم است را در اختیار بازرسان قرار ندهند، به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
 • درصورتی که اعضای هیات مدیره شرکت سهامی یا مدیرعامل شرکت سهامی، قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت یا ثبت مزورانه افزایش سرمایه شرکت، سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال محکوم می‌گردد و در صورتی که قبل از پرداخت کل مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنماید حبس از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال مجازات در نظر گرفته شده است.

 

0
0
0
s2sdefault