1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 5.00 (3 رای)

مجمع عمومی شرکت جلسه ای است مرکب از شرکاء و سهامداران شرکت که وظیفه تصمیم‌گیری های اساسی شرکت را بر اساس موارد مندرج در اساسنامه شرکت بر عهده دارد. 

مجمع عمومی شرکتها دو شکل هستند.

  1. مجمع عمومی عادی
  2. مجمع عمومی فوق العاده

مجامع عمومی عادی شرکتها حداقل لازم است سالی یکبار تشکیل شود. هرچند تشکیل بیشتر از یک نوبت مجمع عمومی در سال هیچ منعی ندارد؛ اما عدم تشکیل مجمع عمومی شرکت برای بیش از یک سال غیر قانونی است و اگر هیأت مدیره شرکت برای بیشتر از یکسال از برگزاری مجمع عمومی عادی سرباززند، مترکب تخلف شده است.

مجمع عمومی عادی شرکت ناظر به جریان و فعالیت یک ساله شرکت بوده و دارای وظایف زیر است:

  1. انتخاب هیئت مدیره شرکت: هیئت مدیره شرکت از طرف مجمع عمومی انتخاب می شود. بیشتر مواقع هیئت شرکت مدیره برای مدتی بیش از یک سال ( مدت دو سال ) تعیین می شوند. و هر موقع که مدت خدمت هیأت مدیره شرکت به سر رسید مجمع عمومی شرکت، هیئت مدیره جدید را انتخاب خواهد نمود. انتخاب هیئت مدیره شرکت یکی از اقدامات مهم مجمع عمومی است زیرا هیئت مدیره در حقیقت نماینده سهامداران برای اداره امور شرکت اند و عملیات آنها در سود و زیان شرکت تأثیر زیادی دارد .
  2. انتخاب بازرسان شرکت : بازرس یا بازرسان به تعدادی که در اساسنامه شرکت معین شده اند باید از طرف مجمع عمومی انتخاب شوند . بدیهی است بازرس شرکت ناظر به عملیات هیئت مدیره بوده و وسیله اطلاع به صاحبان سهام خواهد بود.
  3. تصویب ترازنامه شرکت : هر شرکت باید در انتهای سال بداند سود و زیان آن چقدر بوده ، و نفع یا ضرر آن چه مقدار است. به این جهت هیئت مدیره شرکت صورتی از مجموعه دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه را تهیه می نماید . مجمع عمومی با ملاحظه و دقت در آن تصویب و اگر اشکالی داشته باشد توضیح و اصلاح آن را از هیئت مدیره می خواهد. مسلم است بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.
  4. تقسیم منافع شرکت – منافع شرکت معمولاً برای این که تبعیضی قائل نشوند با نظر مجمع عمومی تقسیم می شود.
  5. تصویب و یا رد پیشنهاداتی که از طرف هیئت مدیره و یا بازرسان و یا یکی از سهام داران می شود.
  6. تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت است مشروط بر این که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت نیز خصوصیات و الزاماتی دارد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت

0
0
0
s2sdefault