1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.93 (7 رای)

مجمع عمومی شرکت جلسه‌ای است، که بر اساس برنامه زمان بندی قبلی یا بطور فوق العاده و با اعلام به اعضای مجمع تشکیل می‌شود و وظیفه‌ی آن رسیگی به امور کلی شرکت و تصمیم گیری های شرکت است. مجمع عمومی شرکت بالاترین مرکز قدرت شرکت و تعیین کننده مقدرات شرکت است.

هر شرکت ثبت شده سه نوع مجمع عمومی دارد:

 • مجمع عمومی موسسین
 • مجمع عمومی عادی شرکت
 • مجمع عمومی فوق العاده شرکت

مجمع عمومی موسسین شرکت فقط یکبار و وییش از ثبت شرکت تشکیل می‌شود و مرکب از سهامداران شرکت خواهد بود. لازم است در مجمع عمومی موسس حداقل تعداد افرادی که بیش از نصف سرمایه شرکت در تعهد آنهاست شرکت کنند. مجمع عمومی عادی شرکت جلسه‌ای است متشکل از اعضای هیأت مدیره شرکت که سالی یک بار، در مواقعی که در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است تشکیل می‌گردد. هرچند مجمع عمومی عادی شرکت را می‌توان بیش از یکبار در سال برگزار کرد. اما آنچه اهمیت دارد این است که مجمع عمومی شرکت حتماً حداقل یکبار در سال برگزار شود هنگام تشکیل مجمع عمومی شرکت، باید صورت جلسه مجمع عمومی شرکت نیز تنظیم شده و تصمیمات مجمع عمومی در آن قید شود.

وظایف مجمع عمومی شرکت به شرح زیر است:

 1. انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت مشخص. اعضای هیآت مدیره شرکت معمولاً برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند و البته این مدت قابل تمدید است.
 2. اتنخاب بازرسان یا بازرس شرکت نیز از وضایف مجمع عمومی عادی شرکت است.
 3. رسیدگی به صورت سود و زیان شرکت و تصویب ترازنامه شرکت در سال مالی گذشته.
 4. رسیدگی به صورت دارایی ها و مطالبات شرکت و بررسی صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت
 5. استماع و بررسی گزارش مدیران شرکت، اعضای هیأت مدیره شرکت و بازرسان شرکت.
 6. رسیدگی به امور مربوط به حساب‌های سال مالی شرکت و تقسیم سود و زیان شرکت بین شرکاء و سهامداران شرکت

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت، به اجتماع اعضای هیئت مدیره شرکت و سهام‌داران اصلی آن شرکت، گفته می‌شود که دارای اختیارات ویژه و خاصی می‌باشند. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با هدفی خاص و خارج از برنامه از پیش تعیین شده (جدا از مجمع عمومی سالانه) اما با اعلام قبلی به اعضای هیأت مدیره و سهامداران شرکت تشکیل می‌شود. هدف از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده باید مشخص و معین باشد. برخی از مواردی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت برای آنها تشکیل می‌شوند عبارت اند از 

 •  تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت برای تغییر اساسنامه شرکت
 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت برای خروج یا ورود شخص جدید به هیأت مدیره
 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت برای انحلال شرکت
0
0
0
s2sdefault